Skip to content

សំណេរ​ខ្មែរ​ជាអក្សរ​ឡាតាំង

ការចម្លងសូរស័ព្ទជាអក្សរឡាតាំងចេញពីសៀវភៅ “មគ្គុទ្ទេសក៍ បារាំង ខ្មែរ” ដែលរៀបរៀងដោយប៉ាង.ផេង វិស្វករ នៅសាលាជាតិនៃស.ក.អ.រ ក្រុងភ្នំពេញ និង អ្ស.ហ្វ សូណូលេត៍ អ្នកមានសញ្ញាប័ត្រ សាលាជាតិ នៃភាសាបូព៌ា ក្រុងប៉ារីស ។

ការចម្លងសូរស័ព្ទជាអក្សរឡាតាំងចេញពីសៀវភៅ “មគ្គុទ្ទេសក៍ បារាំង ខ្មែរ” ដែលរៀបរៀងដោយប៉ាង.ផេង វិស្វករ នៅសាលាជាតិនៃស.ក.អ.រ ក្រុងភ្នំពេញ និង អ្ស.ហ្វ សូណូលេត៍ អ្នកមានសញ្ញាប័ត្រ សាលាជាតិ នៃភាសាបូព៌ា ក្រុងប៉ារីស ។ ក្នុងសៀវភៅនេះដែរយើងក៏ឃើញមានស្នាមព្រះហស្តលេខារបស់ព្រះករុណា សម្ដេចឪ នរោត្តម សីហនុ ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំជាកូនចៅទុកចិត្ត ហើយយកមកធ្វើជាឯកសារយោងក្នុងការសរសេរពាក្យខ្មែរទៅជាអក្សរឡាតាំង ។

 

ព្យុញ្ជនៈ / Consonances

ល.រ ព្យុញ្ជនៈ អក្សរស័ព្ទជាឡាតាំង
1
2 khâ
3 ko
4 kho
5 ngo
6 châ
7 chhâ
8 cho
9 chho
10 nho
11
12 thâ
13 do
14 tho
15
16
17 thâ
18 to
19 tho
20 no
21
22 phâ
23 po
24 pho
25 mo
26 yo
27 ro
28 lo
29 vo
30
31
32
33 â

 

ស្រៈនិស្ស័យ / Vowels

ពួក “អ”
ស្រៈនិស្ស័យ អក្សរសព្ទជាឡាតាំង
អា a
អិ e
អី èï
អឹ œ
អឺ eu
អុ ó
អូ au
អួ uo
អើ ae
អឿ ùe
អៀ îe
អេ ế
អែ ê
អៃ ăï
អោ ao
អៅ aw
អុំ óm
អំ ấm
អាំ ăm
អះ ăh’
អុះ óh’
អេះ ếh’
អោះ âoh’
ពួក “អ៊”
ស្រៈនិស្ស័យ អក្សរសព្ទជាឡាតាំង
អ៊ា ea
អ៊ិ í
អ៊ី i
អ៊ឹ ú
អ៊ឺ ù
អ៊ុ
អ៊ូ ou
អ៊ួ uo
អ៊ើ eu
អ៊ឿ ùe
អ៊ៀ îe
អ៊េ é
អ៊ែ è
អ៊ៃ éï
អ៊ោ ô
អ៊ៅ ow
អ៊ុំ oúm
អ៊ំ om
អ៊ាំ óăm
អ៊ះ éăh’
អ៊ុះ oúh’
អ៊េះ íh’
អ៊ោះ ôh’

 

ស្រៈពេញតួ / Vowels

ល.រ ស្រៈពេញតួ អក្សរសព្ទជាឡាតាំង ឧទាហរណ៍
1 អិ (e) អ៊ិ (í) អី (èï) ឥន្ទ(en) ឥសូរ(í sau) ឥឡូវ(èïlauv)
2 អី (èï) អ៊ី (i) ឦសូរ(èï sau) ឦសាន(i san)
3 អុ (ó) អ៊ុ (oú) ឧក្រិដ្ឋ(ó kred) ឧណ្ហ(oún)
4 ŭ
5 អូវ (au) ឪឡឹក(auvlœk)
6 អៃ (ăï) ឰដ៏(ăïdâ)
7 rŏú (រឹ) ឫក(rúk)
8 rù (រឺ)
9 លឹ (lú) រឭក (rolúk)
10 លឺ (lù) ឮជ័យ (lùchéy)
11 អែ (ê) អេ (ế) ឯង (êng) ឯវំ (ếvâng)
12 អោ (ao) ឱកាស (aokas)
13 អោ (ao) ឲ្យ (aoy)
14 âu

 

សម្គាល់៖

 • យើងទម្លាប់សរសេរដោយជម្រុះចោលសក់លើរបស់អក្សរឡាតាំង នេះទំនងមកពីអ្នកវាយបញ្ចូលពាក្យឡាតាំងពិបាកក្នុងការប្រើក្ដារចុចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬមានបំណងរក្សាវាឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញ។ “សុវណ្ណ” ឡាតាំងសរសេរជា “sóvănn” សម្រួលមកត្រឹម “sovann” ហើយក៏ប្រើវាជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរ ។
 • ប្រើអក្សរ “V” សម្រាប់ “វ” ។ កន្លងមកឃើញថា មានការប្រើ “W” តំណាងឲ្យ “វ” ក្នុងពាក្យ “វត្ត” ដែលសរសេរជា “Watt” ដែលតាមគំរូនេះយើងគួរសរសេរថា “Vóătt” វិញទើបត្រឹមត្រូវជាង។
 • ទម្លាប់ទោះខុស ឬត្រូវ ដល់ពេលប្រើយូរៗទៅ នឹងក្លាយជាត្រូវ Angkor Wat យើងពុំអាចលើកយកមកពិភាក្សារកខុសត្រូវអ្វីឡើយ សូមគិតថានេះជាឈ្មោះ អង្គរវត្ត ជាភាសាអង់គ្លេស ដែលពុំមានអ្វីទាក់ទងនឹងសរសេរខ្មែរជាឡាតាំងឡើយ។
 • យើងទម្លាប់សរសេរ ក្រចេះ(Kratie) បាត់ដំបង(Battambang) អូរឫស្សី (Orussey) ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែបើតម្រូវតាមក្បួនក្នុងទំព័រនេះ យើងគួរសរសេរជា ក្រចេះ(Krâchếh’ ~ Kracheh) បាត់ដំបង(Băt Dấmbâng ~ Bat Dambang) អូរឫស្សី (Aurússèï ~ Aurussei)។ ជារួម បើយើងសន្មតថាប្រើទំព័រនេះជាក្បួន យើងត្រូវតែ សរសេរ បាត់ដំបង(Bat Dambang) ហើយនឹងមិនសរសេរថា បាត់ដំបង(Battambang) ទេ ពីព្រោះវាពុំត្រូវតាមការកំណត់ក្នុងទំព័រនេះ។ គ្មានអ្វីខុស គ្មានអ្វីត្រូវឲ្យប្រាកដទេ គឺអាស្រ័យលើការកំណត់អ្វីជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។ យើងក៏ពុំចង់រក្សាទុកករណីលើកលែងច្រើនពេកដែរ។
 • ប្រើអក្សរ “Y” សម្រាប់តែអក្សរ “យ” ប៉ុណ្ណោះ ។ “ស្រី” កុំសរសេរជា “Srey” គួរសរសេរជា “Srèï” ឬ “Srei” វិញ។
 • សញ្ញាបន្តក់។ កាន់(kăn) ណាស់(năs) ពាក់(péăk) ថ្នាក់(thnăk) ខ្លាញ់(khlănh) បាញ់(bănh) សក់(sấk) កត់(kất)របស់(robấs) ចង់(chấng) កញ្ចក់(kănhchấk) ត្រីរ៉ស់(trèï rấs) ប្រអប់(brâấb)។ ពត់ សរសេរដូច ពុត(póut)។
 • អ៊ាំង ដូចជា រនាំង(ronéăng)

 

ឧទាហរណ៍៖

 1. អរគុណ
 2. ការងារ(kar ngear)
 3. សិន(sen) មិន(mín)
 4. ស្រី(srèï)ស្រ្តី(strèï) ពីរ(pir)
 5. សឹង(soeng) នឹង(núng)
 6. សឺ(seu) គឺ(kù)
 7. ហុងកុង(hóngkóng)  គុណ(koún) ទុក(toúk)
 8. កូ(kau) គូ(kou)
 9. ស្រួល(sruol) ជួយ(chuoy)
 10. ឡើង(laeng) យើង(yeung)
 11. ល្បឿន(lbùen) គ្រឿង(krùeng)
 12. សៀវភៅ(sîevphow)ទៀត(tîet)
 13. ចេញ(chếnh) មេគុណ(mékoún)
 14. ដែល(dêl) ជែង(chèng)
 15. ដៃ(dăï) វៃ(véï)
 16. ស្រោម(sraom) លោក(lôk) រោគ(rôk)
 17. កៅ(kaw) ពៅ(pow)
 18. ខ្ញុំ(knhóm) កុំ(kóm)ប្រជុំ(prâchoúm)បង្គំ(bấng koúm)
 19. កំហាក(kấmhak) រំខាន(romkhan)
 20. ចាំ(chăm) តាំង(tăng) ទាំង(téăng) óăm
 21. ខ្លះ(klăh’) ព្រះ(préăh’)
 22. ចំរុះ(chấmróh’) ព្យុះ(pyoúh’)
 23. ឆេះ(chhếh’) នេះ(níh’)
 24. ហោះ(hâoh’) ឆ្ពោះ(chhpôh’)

Source: ខ្ញុំបានឃើញពីវេបសាយ៖ Map Maker Cambodia

Leave a Reply